ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสนับสนุนการสอน 2565 (อ่าน 414) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเจลแอลกอฮอล์ 2565 (อ่าน 411) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุโครงการลูกเสือ ยุวกาชาด 2565 (อ่าน 412) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 2565 (อ่าน 392) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อพัสดุ โครงการส่งเสริมอนามัย 2565 (อ่าน 393) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อพัสดุ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (อ่าน 423) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อพัสดุ (อ่าน 381) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือเรียน 2565 (อ่าน 399) 21 ก.ย. 65