จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติด
???????? #วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน  2565 #โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก????????      วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา ดังนี้    1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด    2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น #พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน    4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ #เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมด ????????????
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,19:44   อ่าน 393 ครั้ง